यमकेश्वर जेष्ठ प्रमुख दिनेश भट्ट अर प्रशासन प्रयास से 30 नेपाली मजदूर बस बिटी गेन नेपाल

यमकेश्वर जेष्ठ प्रमुख दिनेश भट्ट अर प्रशासन प्रयास से 30 नेपाली मजदूर बस बिटी गेन नेपाल

यमकेश्वर ब्लॉक मा लोकडाउन कारण फंस्या 30 नेपाली मजदूरो तै आज प्रशासन क सहयोग से जेष्ठ प्रमुख यमकेश्वर दिनेश भट्ट जी क अथक प्रयास से आज सब्बि नेपाली मजदूरू तै बस बिटी उक देश नेपाल भेज दिये गीन

यमकेश्वर ब्लॉक मा 30 नेपाली मजदूर लोकडाउन क कारण फंस्या छ्यायी ,यो लोग यमकेश्वर ब्लॉक क अलग अलग जगह रोज ध्याडी करद छ्यायी , जैसे उक परिवार लालन पालन हूंद छ्यायी, लेकिन पिछल 2 महिना बिटी लोकडाउन हूंण कारण यूँ मजदूरू तै रोज ध्याडी काम नि मिलणु छ्यायी , जैसे यूँक अपरी आजीविका चलाण मा परेशनी आणी छेयी।
यूँ सब्बि मजदूरू बाबत जब यमकेश्वर ब्लॉक क जेष्ठ .प्रमुख दिनेश भट्ट तै पता चल त उन यूँ तै यूँक घर भिजण खातिर प्रसासन से मिलीकन नेपाल भिजण बाबत प्रयास कन शुरु करी।

ये बीच 2 महिना तकन यूँक राशन व्यवस्था भी दिनेश भट्ट न अर प्रशासन क सहयोग से करी।  दिनेश भट्ट न बतायी कि उन सभी मजदूरू क जरूरी कागज लेकन प्रशासन क सहयोग से नेपाल सरकार से मिलीकन यूँक घर वापिस बाबत जरूरी कागजात पूरे करवैन, अर आज सुबेर सभी नेपाली मजदूरू उक घर नेपाल बस बिटी भेजी द्याय । घर जांद बगत सब्बि नेपाली मजदूर बहुत खुश छ्यायी अर उन् प्रशासन अरर खास करीकन दिनेश भट्ट आभार जतायी।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *