पैल ह्वायी सैणी मैस बीच तुड़म तुड़ा फिर घरवळी तै पीटी कन, मैस न अफू तै तमंचा न मारी गोळी, हालात नाजुक बणी

भगवानपुर क नन्हेड़ा गॉव मा सैण मैस बीच मारपीट बाद मैस न अफू पर तमंचा न गोळी मारी द्यायी। आनन फानन मा गंभीर से धैल हुयूं नरेश तै सिविल अस्पताळ मा भर्ती करे ग्यायी। जख बटी वैतै देहरादून हायर सेटंर रेफर करे ग्यायी। फिलहाल अजों नरेश की हालात नाजुक बणी च। पुलिस पूर मामला की जॉच मा जुटी च। दरअसल नरेश अर वैक घरवळी मा हमेशा छ्वटी छ्वटी बात तै लेकन मनमुटाव हूणा रैंद छ्यायी। आज फजल ल्याख भी द्वीयूं मा मा खूब तुड़म तु़ड़ा ह्वायी, जैक बाद नरेश न अफू तै गोळी मारी द्यायी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *