द्यूर प्यार मा बौळ्या बणी छेयी बौ, अपर वश मा कना खातिर करदी छेयी इन काम, सुणीकन हकबकै जैली

उत्तराखण्ड मा एक इन मामला समणी आयी जू सब्यूं तै हकबक कनू छ। न्यूज ट्रैक लाईव डॉट कॉम खबर मुताबिक यख एक बौ अपर द्यूर दगड़ी लिव इन रिलेशन मा रैणी छेयी। वा अपर द्यूर बान इथगा अंधी ह्वे ग्यायी कि वै ता वा अपर वश मा कन्न चाणी छेयी। वा द्यूर तै वश मा कन्ना खातिर जद्दू टूणा टुटकों तै करांद छेयी। उन जनि द्यूर तै यीं बातू खबर लगी उ अपर बौ पर जानलेवा हमला करी कन लापता ह्वे ग्यायी। वै तै दिल्ली पुलिस न पकड़याल।

पुलिस न बतै कि बिहार क आरा रैवासी अर्जुन अपर भैजी घरवळी रीता दगड़ी दिल्ली मा लिव इन मा रैवास कनू छ्यायी। द्वी साल भर तकन दगड़ी मा रैन, लेकिन जब अर्जुन ये रिश्ता तै ऐथर नी बढाण चाणौ छ्यायी, ये कारण उ द्वीयूं मा रोज लड़ै झगड़ा शुरू हूण लगी ग्यायी। अचाणचक द्यूर तै पता लगी कि वैकी बौ वै तै वश मा कना खातिर उल्ट सीध, जद्दू टूणा टुटका कन्न पर लगी छ। येक बाद उ 22 जून खुणि बौ पर जानलेवा हमला करी कन अधमरू करी ग्यायी अर वीं तै मर्यू समझी कन देहरादून भागी कन ऐ ग्यायी।

बौ द्यूर तै वश मा कन्ना खातिर क्या काम करदी छेयी, जाणो

पुलिस न बतै कि खबर मिली कि नरेला इलकू मा एक जनानि घैल ह्वेकन पड़ी छ। येक बाद पुलिस न वीं तै अस्पताळ मा भर्ती करायी, तब पता लगी कि वींक द्यूर वीं परै बड़ू ढुंग न कचै कन भागी ग्यायी। पुलिस न वैक मोबाईल तै ट्रैश करी त वैक लोकेशन देहरादून आई। येक बाद दिल्ली पुलिस न देहरादून बिटि वै तै 30 जून कुणी गिरप्तार करी द्यायी। वैन बतै कि बौ वै तै वश मा कना खातिर जादू टूणा टुटका करदी छेयी, बर वै तै अपरी ल्वै भी खाणू मा मिलैकन खलांदी पिलांदी छेयी, जनि वै तै यीं बातू पता लगी, उ बौ तै अधमरू करी कन देहरादून मा अपरी भुली घर ऐ ग्यायी। पुलिस न आरोपी तै जेल भेजी द्यायी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *