दुखद घटना : यख जीप दुर्घटनाग्रस्त हूण से 10 लोगू मौत अर कत्ती घैल,

नेपाल क दार्चुला जिला मा राताकाठा जगह पर रात मा तकरीबन 08 बजे एक जीप दुर्घटनाग्रस्त ह्वे ग्यायी। यीं जीप मा 14 सवरी बैठ्या छ्यायी, जौ मनन 10 लोगू मौका पर ही मौत ह्वे ग्यायी, अर 04 लोग घैल ह्वे ग्यायी। घैल लोगू तै जिला अस्पताळ मा भर्ती करे ग्यायी वख उंक इलाज चलणू। जीप ड्रेवर की पहचान दीपक धामी क रूप मा ह्वायी। मृतकू की शिनाख्त करयाणा च। जीप मा बैठ्या सब्बी सवरी जिला दार्चुला बटी रोजमर्रा क समान खरीददारी करी कन अपर गॉव आणा छ्यायी। बतयाणा च कि सड़क खराब हूण कारण ड्रेवर जीप तै नियन्त्रण मा नी रख पायी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *