शरील मा यी लक्षण दिख्याणा छन त समझों खतरनाक बीमरी चपेट मा छ्याव, बिलकुल लापरवै ना बैरे, दिखाव डॉक्टर तै,

              अजकली चौमास च अर अब बदलद मौसम मा क्यपणी क्यपणी बीमरियूं डैऽर हूंदी। अजकली मौसम मा कत्ती बीमरी ह्वे सकदन। अगर शरील मा यी लक्षण दिख्याणा छन त समझ ल्याव कि तुम बड़ी बीमरी चपेट मा ऐ ग्याव, बिलकुल लापरवै नी कन अर सीध डॉक्टर मा दिखै कन आव। ये बगत सबसे बिण्डी डेंगू हूणू। हर रोज खबर आण कि आज फलण अस्पताळ मा इथगा लोगू तै डेंगू हुयूं। यन मा अगर तुम तै यी लक्षण नजर आण लगी गेन त बचाव करे जै सकदू छैंच। डॉक्टर विपुल कण्डवाल न बतै कि ठंड लगण बाद अचाणचक तेज बुखार आण, नस्सू मा खिचांव, जोड़ू जगह मा पीड़ा, ऑखूं पैथर तरफ दर्द, ऑच दबाण अर हिलाण मा होर ज्यादा बढो, ज्यादा कमजोरी आण, भूख नी लगण, ज्यू मिचलाण, गिच्च क स्वाद बिगड़नू गळ दुखण, शरील मा खास करीकन मुखड़ी मा, गळ अर छाती पर लाल गुलाबी रंग क चगता या रेशेज हूण यी सब्ब डेंगू हूण लक्षण छन।

Loading...

                   वखी अगर नाक अर मसूढू मा खून आण, शौच या उल्टी मा भी खून आण, खलड़ू पर गैरू नील अर काळ रंग छ्वटू बड़ू चकत्ता पण, दिख्याणा छन त बिलकुल लापरवै नी कन ये से तुमर जान तै खतरा ह्वे सकदू। डेंगू मा शरील क प्लेटलेट्स बौत जल्दी कम ह्वे जै करदन, अगर यूं तै रूके ना जाव त खतरा ह्वे सकदू। ये बगत पूर उत्तराखण्ड मा डेंगू मरीजू संख्या बढदी जाणा। मरीजू संख्या बढण से स्वास्थ्य विभाग मा हडकंप मच्यूं।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *