इण्टर कॉलेज किमसार मा पढण ह्वाळी नौनी दीप्ति नेगी सुविधा अभाव मा भी पूर इलकू मा अपणू नौ रोशन करी

आज एक तरफ जख पहाड़ मा शिक्षा बाना बणै कन लोग पलायन कना छन। आज दिखणा मा आणा कि हम जणी लोग किराया कमरा लेकन शैहर मा तणातणी करी कन नौन्याळा तै पढाणा छवां। आज जमन मा हम लोगू मा शिक्कोबोरी मा हम ज्यादा चलदा। हम सब्ब लोगू मा बाना हूंद कि पहाड़ मा ना पढै ना लिखै क्या कन वख रैकन। लेकिन यीं बात तै झूठ साबित कना छन पहाड़ मा जू सरकरी स्कूल मा पढण ह्वाळ हुन्यार बच्चा। बिना क्वी ट्यूशन, बिना क्वी अजकली सी सुविधा अर घर सब्ब काम करणा बाद भी अंकगणित जणी विषय मा 100 मनन 100 अंक लेकन अपणी प्रतिभा तै सब्यूं समणी रखणा छनं।

इण्टर कॉलेज किमसार, मा जख सुविधौं बड़ू अभाव च। वख सरकार तरफ बटी मात्र तीन मास्टर छन, बाकि सब्ब व्यवस्था पर पढाणा छन। इण्टर कॉलेज किमसार मा जख आज 192 नौन्याळ पढणा छन अर अपणू भविष्य सुधरणा छन। इण्टर कॉलेज किमसार डाण्डा मण्डल क्षेत्र अर तालघाटी एकमात्र इण्टर कॉलेज च। पिछल साल हाईस्कूल मा जोगियाणा गौं रैवासी चैत सिंह नेगी नौनी दीप्ति नेगी अपणू स्वाध्याय बल पर पूर स्कूल मा अगड़ी रायी। दीप्ति नेगी उत्तराखण्ड बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा मा 500 मनन 438 अंक लैकन पूर इलकू मा पैल नम्बर पर रायी। दीप्ति नेगी दगड़ी जब रंत रैबार बातचीत करी तब वीन बतै कि मी सुबेर जल्दी उठी कन तीन घंण्टा रात अर द्वी घण्टा सुबेर उठी कन पढै करदी। दीप्ति नेगी बतै कि वा घऽर सब्ब काम निपटै करदी। डेढ किलोमीटर दूर पाणी लेकन आण घऽर मा सब्बी काम धंधा दिखण फिर स्कूल जाण वैक बाद छुट्टी बाद ऐकन फिर पाणी लाण चौक चुल्लू समळण ये बाद तब जैकन पढण।

दीप्ति नेगी बतै कि ना वीन क्वी ट्यूशन ना क्वी होर सुविधा लेकिन मन मा पढणा इच्छा बल पर अर मॉ बापू गुरूजी आशीर्वाद से मी हाईस्कूल मा अच्छू नम्बर लाण मा सफल रौं। दीप्ति नेगी ऐथर इंजीनीयर बणन लक्ष्य च। यी नौन्याळी बतै कि अगर पढै अर लिखै से ही हमतै सफलता मिली सकदी। बतै दिवां कि दीप्ति नेगी लगन से वा अंकगणित विषय मा 100 मनन 100 अंक लाण मा सफल रायी। अब दीप्ति नेगी 12वी ंमा अच्छू नम्बर लाणा खातिर अब्बी बटी मेहनत कनी च। दीप्ति नेगी बतै द्यायी कि अगर मन मा कुच्छ अलग करण चाह ह्वाव त सफलता जरूर मिलदी। आज भी पहाड़ स्कूल मा हुन्यार नौन्याळू कमी नी च बस जरूरत च उं तै पछणन क, अर उतै बाट हिटळण

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *