पलायन कु बाद दर्द

पलायन कु बाद दर्द ………………………
गाँव………….
कुछ दिन कु सै.
गाँव देख्यो मी.
मुर्दा सी जुकडी मा.
जान फ़ूक्यो मी.!!……
कै बाना सै.
घनै मुख कैग्यो मी.
अपणा ब्वे बाब.
अपणा गौ देख्यो मी!!……
हैसुणु खिलणू.
दगड्यो की भरमार.
याद कैकी रो छकैकि.
हलु मन कैरि ओ मी!!…
कुछ दिन कु सै.
गाँव देख्यो मी………………..
थक्या सि खुटि.
मन उदास ही राई……
पुरणि समलौण .
ताजि कैग्यो मी.
ताला लग्या भितरोमा.
अपणो देख्यो मी!!…
सुन सान बाटो मा.
यखुलि रौ बयाणू
उ तिबरि डन्डय्लि.
खन्द्वार देख्यो मी!!…..
कुछ दिन कु सै
गाँव देख्यो मी…
हैसि छो कभी
रोई छो गौ मा ऐकि.
कुछ का बाना.
बहुत कुछ ख्वै ग्यो मी!!…
कुछ पाणा वास्ता.
शैरु मा औ मी.
भगदा भगदा अगनै
बन्ड्य चलि ग्यो मी
स्वर्ग सी गाँव पिछनै
छोड़ यो मी!!!!!…..
जतुकु भी रौ.
आजाद रौ मी. गौ मा
कुछ दिनों कु सै.
गाँव देख्यो मी……….
सन्दीप गढ्वाली ©®

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *