अलकनंदा नदी मा बाईक समेत बौगी ग्यायी एक ज्वान छ्वारा, लोग दिखणा रैन तमश अर बणाणा रैन वीडियो

श्रीनगर गढवाळ मा लगभग आठ किमी दूर रूद्रप्रयाग तरफ फरासू हनुमान मंदिर समणी अचाणचक सड़क पुश्ता टूटण से एक छ्वारा बाईक दगड़ी लमड़ीकन अंलकनंदा नदी तेज बहाव मा लापता ह्वे ग्यायी। नदी मा बाईक दगड़ल लापता हूण ह्वाळ ये मनखी पछाण नी ह्वे पायी लमड़ी कन पड़न ह्वाळ ये मनखी तै नदी किनर कुच्छ बगत तकन एक पत्थर सारू लींद भी दिख्यायी, लेकिन कुच्छ देर बाद उ पत्थर समेत बौंगी कन लापता ह्वे ग्यायी। वखम मौजूद लोग पैल खड़ ह्वे कन तमश दिखणा रैन, अर वीडियो बणाणा रैन।

श्रीकोट गंगनाली पुलिस चौकी बिटी जयीं पुलिस एसडीआरफ दगड़ी खुजणा मा लगी छ। एसआई पुलिए पंचम सिंह बुटोला न बतै कि अजों तकन पता नी चल पायी कि आखिर बौगण ह्वाळ मनखी कू छ्यायी कै जगह रैवासी छ्यायी। घटना स्थल समणी भूस्खलन कारण एनएच बंद छ्यायी, सड़क द्वी तरफा गाड़ी खड़ हुया छ्यायी।

बतयाणा छ कि फरासू तरफ बिटी खांखरा आण ह्वाळ एक मनखी न सड़क बंद हूण पर अपर बाईक सड़क किनर खड़ी करी द्यायी, थुड़ा देर मा ही उ आदमी वीं बाईक सारू लेकन खड़ रायी। अचाणचक पुश्ता टूट ग्यायी अर बाईक दगड़ी उ आदमी भी लुड़की कन नदी मा डूबी ग्यायी, वैख उम्र 30- 30 साल बतयाणा छ।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *