सुप्रीम कोर्ट मा 50 फीसदी से ज्यादा स्टाफ कोरोना पाॅजीटिव, घर बिटी काम करल जज

नई दिल्लीः देश मा कोरोना वायरण संक्रमण दिनादिनी पूर्णमसी सी जून जणी बढणू पर लग्यूं छ। हर रोज बड़ी संख्या मा नै कोरेाना केस समणी ऐकन रिकाॅर्ड तै तुड़न पर लग्या छन। ये बीच सुप्रीम कोर्ट बिटी बड़ी खबर समणी आणी छ। खबरयों खबर हिसाब से सुप्रीम कोर्ट क 50 फीसदी स्टाफ कोरोना वायरस से संक्रमित पये गीन। यन मा चंटचितवळ ह्वेकन सुप्रीम कोर्ट न कोर्ट मा हूण ह्वाळ सब्बी सुणवै अब वीडियो काॅन्फ्रेसिंग से करे जाली। सब्बी जज ये दौरान अब बिटी काम करल। या भी जाणकारी समणी आणी कि पूर सुपी्रम कोर्ट परिसर तै सैनिटाईज करवयणा छ। ये मा कोर्ट रूम भी शामिल छ। बतयाणा छ कि कोरोना वायरस संक्रमित हूण मामला बाद विभिन्न पीठ अब तय बगत से एक घंटा देर से बैठली अर सुणवे करली।

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *