अहा! पकिगेनि सैदा काफळ, खट्टा- मिठ्ठा रसीला काफ़ळ

अहा! पकिगेनि सैदा काफळ खट्टा- मिठ्ठा रसीला काफ़ळ। चरचरू लूण जब मिलदा यूँमा गिच्च बिटी लाळ चुवांदा काफ़ळ। काफळै डाळी

Read more