कार मत्थी पख्यड़ बिटी बोल्डर पड़न से नगर पंचायत ईओ उखमी मौत

चमोली क गोपेश्वर सड़क पर कार मथीन बोल्डर लमडण से पोखरी नगर पंचायत ईओ नंदराम तिवारी की उखमा मौत ह्वे ग्यायी, बतयाणा छ कि गाड़ी मा चार सवरी बैठ्या छ्यायी।

ये दौरान चट्टान बिटी पत्थर पड़द देखी कन गाड़ी बिटी तीन लोग भैर निकळी गीन, लेकिन गाड़ी चलाण ह्वाळ नंदराम तिवारी तै भगण मौका नी मिली, कार बोल्डर चपेट मा ऐ ग्यायी अर उंकी मौत ह्वे ग्यायी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *